Onderzoek Resultaatgericht Werken SWT Leiden

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden en in samenwerking met de coöperatie SWT voeren wij sinds juni 2019 een onderzoek uit binnen de sociaal wijkteams Leiden naar resultaatgericht werken.

De coöperatie heeft in 2019 middels een onderzoek aandacht besteed aan resultaatgerichter werken. Met dit onderzoek wordt gepoogd om de effecten van verschillende inspanningen vast te leggen. De aandacht gaat met name uit naar het analyseren van de door de sociaal wijkteams geschreven ondersteuningsplannen op twee momenten in de tijd; een moment vooraf aan alle inspanningen en een moment na alle inspanningen. Aanvullend aan deze analyse zijn interviews afgenomen, is er een korte vragenlijst uitgezet en is bij elk sociaal wijkteam een planbesprekingen geobserveerd.

Het onderzoek levert een rapport op voor het SWT-management met antwoorden op de onderzoeksvragen. Daarnaast wordt in nader overleg met het management bepaald welk product wordt geleverd aan de SWT’s. Vast staat dat dit een kort product wordt van maximaal 2 pagina’s.