Learning community samenwerken in de wijk

Er zijn veel redenen om de samenwerking in de wijk te verbeteren. Door toenemende complexiteit van zorg, door de wens van de gemeente, om sociale participatie door burgers in de wijk plaats te laten vinden en door het versterken van de zelfredzaamheid van burgers in de wijk, lijkt samenwerking tussen huisartsen, sociaal werkers en wijkverpleegkundigen dan ook een noodzaak.

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, die geleid wordt door Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap aan Hogeschool Leiden, is er een samenwerking met Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool, Gemeente Den Haag, Gemeente Leiden en de opleidingen voor huisartsen, Sociaal Werk en Verpleegkunde gestart met een ‘learning community integraal en wijkgericht werken ’. Deze learning community is een plek waar de professionals in opleiding en professionals uit de wijk van en met elkaar leren door over verschillende thema’s met elkaar in gesprek te gaan.

Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van integraal wijkgericht werken door professionals, studenten en docenten met en van elkaar te laten leren en studenten een bijdrage te laten leveren aan de kennisontwikkeling van de innovatieve beroepspraktijk.


Gezondheid en Sociaal domein ook dit jaar weer verbonden

Het aantal deelnemers aan de Interprofessioneel Learning Community in de wijk is dit jaar groter dan ooit. Op dinsdag 3 februari 2021 was de eerste Zoom-bijeenkomst van de learning community. Negen studenten Sociaal Werk en twaalf studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige (Hogeschool Leiden) ontmoeten elkaar om met én van elkaar te leren.

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden worden deze bijeenkomsten georganiseerd om bewustwording te creëren over het belang van interprofessioneel leren en interprofessioneel samenwerken voor de beroepen waar de deelnemers in worden opgeleid. Het is de plek waar de deelnemers over verschillende thema’s, leervragen en casuïstiek uit de praktijk met elkaar in gesprek gaan. Professionals uit de zorg en welzijn worden steeds meer geconfronteerd met cliënten met complexe problematiek. Complexe zorg- en ondersteuning vraagt om samenwerking tussen verschillende disciplines.


In de praktijk is deze samenwerking en ‘het van elkaar (willen) leren’ niet altijd vanzelfsprekend en daarom worden deze bijeenkomsten gedurende de opleiding voor de studenten georganiseerd. Zij kunnen op deze manier ervaren hoe het is om interprofessioneel samen te werken en wat dit oplevert. Uit de nulmeting bleek dat het beeld van interprofessioneel werken en de onderlinge verwachtingen enorm uiteen liepen. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de groepjes in break outrooms met elkaar met elkaar gewerkt. Wederzijdse verwachtingen werden uitgesproken en er werd elkaar verteld wat verstaan wordt onder interprofessioneel samenwerken.
In de volgende bijeenkomsten gaan de studenten middels casuïstiek met elkaar overleggen, een aanpak bedenken om zo te oefenen met vaardigheden zodat interprofessioneel samenwerken meteen in de praktijk gebracht wordt. Als dit lukt, dan is het de cliënt en patiënt die merkt dat de kwaliteit van leven bevorderd wordt. En verhoogt het ook het werkplezier van de professional!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fatima Touzani (touzani.f@hsleiden.nl).

Februari 2021