Integraal samenwerken en maatwerk

Het leeratelier Maatwerk en Regie is een samenwerkingsverband binnen de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden. Bestaande uit medewerkers en managers van de Haagse gemeentelijke diensten SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), OCW (Onderwijs, Welzijn en Cultuur), het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden en docenten van de Hogeschool Leiden en Haagse Hogeschool.

Zij hebben in 2020 met elkaar de vormen van ondersteuning ontwikkeld voor professionals die in het sociaal- en veiligheidsdomein in hun werk worden geconfronteerd met multiproblematiek bij gezinnen en huishoudens.

In 2021 hebben 95 casusregisseurs deelgenomen aan de masterclass Maatwerk en Regie, die bestaat uit de volgende onderdelen: maatwerk, regie, grondhouding en een Serious Game. Daarnaast zijn verdiepende en individuele modulen aangeboden onder anderen op het gebied van wonen en huiselijk geweld. Een stuurgroep heeft de opdracht gemonitord en voor borging gezorgd.

Er zijn goede resultaten bereikt: integraal samenwerken en het professioneel werken (bewustwording) vanuit maatwerk leveren, regie voeren met de juiste grondhouding naar huishoudens en samenwerkingspartners is versterkt.

Het leeratelier is per januari 2022 als verdere borging opgenomen in het werkproces van de gemeente Den Haag. Dit betekent dat Leren en Ontwikkelen, gemeente Den Haag, het organiseren en uitvoeren van de masterclass en de verdiepende en individuele modulen overgenomen heeft van de Werkplaats Sociaal Domein.

Er is een handreiking Leeratelier Maatwerk en Regie gemaakt, naar aanleiding van de evaluatie. Dit is verspreid onder landelijke werkplaatsen WSD, gemeenten, zodat zij ook het gedachtengoed en de uitvoering tot zich kunnen nemen. Deze handreiking is een werkdocument en kan gebruikt worden bij het professioneel versterken van het sociaal- en veiligheidsdomein en integraal samenwerken. Het beschrijft de aanleiding, het kader, het doel, de ontwikkeling, de inhoud van het leeratelier, de masterclass met de drie uitgewerkte trainingsmodulen (Grondhouding, Maatwerk en Regievoeren), een Serious Game en netwerkvorming. Vanuit de Werkplaats worden belangstellenden geïnformeerd en wordt supervisie gehouden op de uitvoering.


Vervolgstappen Leeratelier Maatwerk en Regie in 2023 zijn: netwerkvorming in stand houden, onderzoeken of de gevolgde masterclass impact heeft op de uitvoering vaan het werk en of er integraal wordt samengewerkt.

Daarnaast wordt er gekeken of het gedachtengoed versterkt kan worden met het oppakken van andere thema’s. Gestart wordt met het project Alledaags maatwerk, waarbij het perspectief van de burgers en de menselijke maat centraal staat. Maatwerk moet iets alledaags zijn, meer naar de voorkant van het probleem komen (preventief) en specialistisch zijn waar nodig. Dit project bevindt zich in de ontwikkelfase. Daarnaast is er een project gestart in de verkenningsfase. Dit project heet: Van zelfstandigheidmatrix naar verantwoordelijkheidsmatrix.

De beoogde doelgroep Leeratelier Maatwerk en Regie zijn professionals vanuit gemeente, organisaties en partijen werkzaam op het snijvlak van zorg en veiligheid. Zoals ggz, verslavingszorg, gehandicaptenzorg, (jeugd)hulpverlening, politie en reclassering. In de functie van de casusregisseur, de sociaal casemanager, gezinsvoogd, toezichthouder reclassering, medewerker Veilig Verder team, medewerker Zorg- en Veiligheidshuis, de maatschappelijk werker en professionals uit de ggz-, verslaving-, jeugd- en gehandicaptenzorg.