Innovaties in wonen voor ouderen

Op het gebied van langer thuis wonen hebben instellingen en bedrijven een uitdaging om (toekomstige) ouderen en hun mantelzorgers te betrekken in de (door)ontwikkeling van producten en diensten, maar missen zij de knowhow en menskracht om dit te doen. Er is een transitie gewenst bij organisaties die betrokken zijn bij het langer en prettig thuis wonen in Den Haag.

Het lectoraat Urban Ageing gaat binnen dit project, samen met de partners woonz.nl en Saffier in co-creatie met ouderen en hun mantelzorgers op zoek naar oplossingen die langer thuis wonen mogelijk maken met deze instellingen en bedrijven enerzijds, en eindgebruikers (ouderen en mantelzorgers) anderzijds. We hopen hiermee bij te dragen aan een transitie naar het beter aansluiten van vraag en aanbod van producten en diensten rondom thuis wonen.

Dit doen we door in twee deelprojecten te pionieren op het faciliteren van mede-eigenaarschap van ouderen en hun mantelzorgers rondom de (door)ontwikkeling van passende producten en diensten op het gebied van zorg, hulp en ondersteuning. Overkoepelend is onze innovatie en onderzoeksvraag voor het participatieve actieonderzoek binnen dit project: Op welke manier kunnen de (toekomstige) ouderen en mantelzorgers als mede-onderzoeker, ervaringsdeskundige betrokken worden en/ of zelfs als expert gezien worden en kunnen zij de doelgroep inzetten in hun kracht als ervaringsdeskundige en expert- adviseur - trainer?

De deelprojecten zijn:

1. Mede - eigenaarschap bij langer thuis wonen van ouderen en mantelzorgers (Saffier)

2. Ouderen en mantelzorgers als ervaringsdeskundigen voor langer thuis wonen: de Woonz.nl academie (Woonz.nl)

De 2 deelprojecten, bij Saffier en Woonz.nl, mogen elk een eigen uitvoerend projectteam en onderzoeksvraag hebben waarmee we gezamenlijk bovenstaande overkoepelende vraag kunnen beantwoorden. Het is van belang te benoemen dat we juist ook de verbinding met beide deelprojecten maken en de deelprojecten aan elkaar verbinden zodat Saffier als instelling en Woonz.nl als bedrijf van en met elkaar leren. Hierin geven we uiting aan de behoefte vanuit de Haagse Hogeschool, het lectoraat Urban Ageing en Saffier en Woonz.nl om echt samen te leren op het onderwerp innoveren in wonen van ouderen. Gedurende het project en het onderzoek gaan we kijken of en op welke manier we het onderwijs kunnen betrekken en integreren in het project. De inzichten en opbrengsten van ons onderzoek delen we met ons netwerk en geïnteresseerden. Dit doen we middels bijvoorbeeld bijeenkomsten en een onderzoeksrapportage.

Themaboek Mantelzorg