Project ‘Inclusief samenwerken in de stad’ is gestart

In zijn inhoudelijke bijdrage sprak staatssecretaris Van der Burg de wens uit dat met dit project een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de positie van sekswerkers en het tegengaan van uitsluiting en stigmatisering. Een impressie van de bijeenkomst is te lezen in het door Karin Hiralal geschreven artikel (link naar artikel).

Bij iedere invulling vanuit het project staat een oplossingsrichting in co-creatie met de sekswerkers en werkveldpartners voorop. Samen werken aan innovatieve sociale tools die gericht zijn op het tegengaan van uitsluiting en de arbeids- en maatschappelijke positie van sekswerkers verbetert. Hiervoor wordt vanuit het project actief contact gelegd met betrokkenen en worden zij uitgenodigd om te participeren. Betrokkenen kunnen een kwestie of knelpunt, of een al lopend project, neerleggen met de vraag deze onder te brengen in het project. Met dit project wordt kennis en ervaring gedeeld, en worden mensen en ideeën samengebracht.

Betrokken studenten

Direct bij de start van dit project zijn al twee studenten betrokken bij het project. Eén student vervult haar derdejaars Social Work stage bij het project. Zij verkent de mogelijkheden inzake de belangenbehartiging van sekswerkers en werkt mee aan de realisatie van een installatie (korte clip) over sekswerk. Een tweede student doet een afstudeeronderzoek naar de impact van het stigma op sekswerk en de toegang van sekswerkers tot ggz zorg.

Binnen het project zullen de komende jaren meer studenten betrokken worden. Dit kan middels stages, de invulling van afstudeeropdrachten of kortlopende onderzoeksprojecten.

Samenwerkingspartners

In aanloop naar de start van het project ‘Inclusief samenwerken in de stad’ zijn met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de gemeente Den Haag en SHOP (kennis en expertisecentrum over sekswerk en mensenhandel), intentieverklaringen ondertekend. Inmiddels zijn ook met meerdere andere betrokken, zoals SoaAids, Ministerie van Justitie & Veiligheid en bordeeleigenaren gesprekken gevoerd. Doel daarbij is, naast elkaar op de hoogte stellen over eigen en gezamenlijke initiatieven, onze werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en zo krachtiger de gewenste impact te bewerkstelligen.

Startdocument

Voor het project is een startdocument (link naar startdocument) opgesteld. Hierin staat beschreven op welke verschillende manieren geïnteresseerden kunnen deelnemen en op de hoogte kunnen blijven van de voortgang. Ook wordt nader ingegaan op de huidige positie van sekswerkers.

Justine le Clercq en Jan-Martijn Knip, projectleiders Inclusief samenwerken in de stad, Werkplaats Den Haag – Leiden