logo bloeiend zuid west
Bloeiend Zuid West is een project waarin ouders uit Leiden Zuid-West elkaar ondersteunen in het oplossen van vraagstukken rondom de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen. Ouders weten contacten te leggen met organisaties en voorzieningen in de wijk. Hierdoor wordt het welzijn van kinderen in de wijk vergroot.

Het project kenmerkt zich door de betrokkenheid en enthousiasme van deelnemers en professionals. Het is een toegewijde groep waarin de ouders zich actief inzetten voor het welzijn van de kinderen in hun wijk.

 

Waarom Bloeiend Zuid West?
Bestaande organisaties en de contacten met professionals sluiten volgens de betrokken ouders niet altijd aan op hun behoeften. Sommige ouders kunnen de weg naar de organisaties niet vinden omdat ze de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Andere ouders voelen schroom om met deze vragen bij een instantie aan te kloppen of zijn bang om als ‘probleemgeval’ te worden gezien. Het gevolg daarvan is dat ouders blijven zitten met vragen en dat bestaande knelpunten geen oplossingen vinden. Een aantal van de ouders is bereid om zelf iets te gaan doen aan deze situatie.

 

Wat is het doel van het project?
De bedoeling is dat Bloeiend Zuid West ouders ondersteunt om zich te verbinden met organisaties om die diensten te leveren die een gericht antwoord bieden op de behoeftes van de ouders. Waar het aanbod in de wijk niet blijkt aan te sluiten op de wensen of behoeftes van de ouders, wordt dit in dialoog met de ouders en betrokken organisaties besproken.

Vanuit een groep ouders in Leiden Zuid-West blijken er behoeftes en vragen te zijn ten aan zien van de 5 O’s:

 • Ontmoeting
 • Ontspanning
 • Omgeving
 • Ontwikkeling
 • Opvoeding

Met oog op deze vijf O’s zoeken JES Rijnland & Libertas Leiden samen met de ouders actief de samenwerking met partnerorganisaties. Dit kan bijvoorbeeld zijn met het sociale wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezien, het Jeugd en Gezin Team of de moskee. Ook wordt er met informele organisaties samengewerkt als dat nodig is om de wens en behoeften van de ouders te vervullen.

 

Hoe wordt er gewerkt?
De vraag en behoeften van deze groep ouders in Leiden Zuid-West staat centraal. Zij articuleren hun vraag rondom opvoeden en opgroeien naar de betrokken organisaties in de wijk. Binnen het project wordt met de ouders bekeken wat zij zelf kunnen organiseren en regelen. Daarbij wordt gekeken waarbij er ondersteuning kan worden ingeschakeld van vrijwilligers en professionals van partnerorganisaties in de wijk.

In de kerngroep van het project wordt er gekeken naar de (ontwikkel)behoeftes van zowel de ouders als de professionals. Waar nodig wordt daarop ingespeeld door bijvoorbeeld intervisie- of andere leervormen te introduceren. Op deze manier wordt het draagvlak en het resultaat van het project gewaarborgd.

 

Wat is de rol van de Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden in het project?
De werkplaats ondersteunt de projectleiding en professionals zodat:

 • De handelingen vanuit Bloeiend Zuid West onderbouwd worden aan de hand van reeds bestaande methodieken en concepten.
 • Het proces en de resultaten vastgelegd worden.

De professionals worden ondersteund bij de verdere ontwikkeling van een houding die de doelen van dit project ten goede zullen komen (Bijvoorbeeld in de vorm van training en actie-onderzoek).

 

Wat zijn de resultaten tot nu toe?
Sinds de start van Bloeiend Zuid West is er veel gebeurd. De groep en professionals zijn hechter geworden en hebben zich ontwikkeld op verschillende gebieden. Een aantal voorbeelden van wat sinds de start van project gebeurd is:

 • Er is een vrouwengroep en een mannengroep bij Bloeiend Zuid West. De vrouwengroep is sinds de start gegroeid tot 20 deelnemers. De mannengroep bestaat uit 5 deelnemers.
 • De groepen hebben wekelijks bijeenkomsten waarbij zij een programma volgen. De vrouwengroep is eerder gestart dan de mannengroep, waardoor zij verder zijn in het programma.
 • De vrouwengroep heeft rondom iedere O (opvoeden, ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen, omgeving) een werkgroep gevormd bestaande uit 4 dames. Het streven is om deze werkgroepen zelfsturend te maken. Het is de bedoeling dat de groepen zelf zorg gaan dragen voor de aanvraag van financiële middelen om activiteiten te organiseren ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van hun O.
 • Er zijn trainingen in opzet, ofwel reeds uitgevoerd (bij de vrouwengroep), om competenties van ouders verder te ontwikkelen. Dit zijn trainingen rondom de thema’s assertiviteit, feedback geven, omgaan met stress, creatief denken, presenteren en wijkgericht werken.
 • Er is gewerkt aan het organiseren van activiteiten vanuit de diverse groepen. Er zijn drie activiteiten georganiseerd voor de moeders (en hun kinderen) die bij het project betrokken zijn.
 • Betrokken professionals zijn bezig met het ontwikkelen van competenties om ouders op eigen kracht hun weg te laten vinden in het maatschappelijk domein. De professionals hebben inzicht ontwikkeld in hun eigen competenties om ouders te ondersteunen en faciliteren hierin.
 • De deelnemers geven aan veel (van elkaar) te leren tijdens de bijeenkomsten: van samenwerken, “nee” durven zeggen en het omgaan met andere culturen, tot het durven spreken in een groep en het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Informatie vanuit de wijk wordt in de groep gebracht en andersom. De onderlinge band tussen de deelnemers is gedurende het proces van Bloeiend Zuid West versterkt, men ontmoet elkaar ook op andere momenten buiten de bijeenkomsten om.

 

Foto spiegelen
Opdacht “spiegelen”, onderdeel van de training Feedback Geven.